O konzorciju Slovenija Green


Zeleno sodelovanje na področju trajnostnega turizma.

Za usmerjeno delovanje na področju razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji je ključno aktivno sodelovanje med destinacijam, turističnimi ponudniki in drugimi akterji razvoja turizma. V ta namen smo v partnerstvu s Slovensko turistično organizacijo ter zainteresiranimi destinacijami in ponudniki, ki so vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma, leta 2016 ustanovili Konzorcij Slovenia Green.

Aktivnosti konzorcija

  • Izobraževanje za destinacije in turistične ponudnike na področju uvajanja trajnostnega poslovanja (za potrebe implementacije Zelene sheme)
  • Oblikovanje razvojnega središča za razvoj trajnostnih inovativnih turističnih produktov in rešitev znotraj turističnih podjetij in destinacij
  • Oblikovanje inkubatorja zelenih podjetniških idej
  • Vzpostavitev centra raziskav na področju inovativnih turističnih produktov in priložnosti za njihovo uvajanje v sodelovanju z interesnimi združenji, regionalnimi in lokalnimi turističnimi organizacijami, občinami in raziskovalnimi institucijami
Vse pod eno streho Skupaj proti cilju

Konzorcij deluje kot enotno telo, katerega namen je razvoj trajnostnih turističnih destinacij in ponudbe ter oblikovanje in razvoj zelenih inovativnih produktov tako na lokalnem kot tudi nacionalnem nivoju.

Konzorcij zastopa interese svojih članov in sledi strateškim razvojnim usmeritvam slovenskega turizma.

O zeleni shemi slovenskega turizma

Kaj?

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN.

Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja.

Kdo?

Zavod Tovarna trajnostnega turizma v projektu nastopa kot akreditiran partner Slovenske turistične organizacije, ki je lastnica in upraviteljica sheme. Shemo skupaj redno evalviramo in nadgrajujemo.

Kot avtorji sheme in lastniki licence za ocenjevanje po globalnem orodju Green Destinations Standard izvajamo različne delavnice, usposabljamo zelene koordinatorje in nudimo pomoč pri vpeljevanju zelenih znakov.

Kdaj?

Shema je bila dokončno razvita in je začela delovati leta 2015, ko so se v projekt vključile prve pilotne destinacije in turistična podjetja.

Do danes se je mreža trajnostno naravnanih destinacij in ponudnikov razširila po vsej državi. Trenutno združuje kar 48 destinacij, 40 nastanitev, 4 parke in 2 turistični agenciji.

Zakaj?

Razvoj trajnostnih oblik turizma je nujen, če želimo ohraniti najlepše kotičke našega planeta in odkrivanje le-teh omogočiti tudi prihodnjim generacijam.

Ključni strateški cilj projekta je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem in tako (p)ostati privlačna zelena in zdrava destinacija.